x

Wat kunnen we voor je vinden?

Vrijwilligersbeleid & gedragsregels

Inleiding

Onze vrijwilligers zijn de spreekwoordelijke kurk waar onze mooie tennisclub op draait. De vrijwilligers vormen het hart van onze club. Onze kernwaarden “sportiviteit” en “gezelligheid” zullen een andere lading hebben als onze leden zich niet zo massaal inzetten als vrijwilliger. 

Om dit voor de toekomst te behouden is beleid nodig rondom gedragsregels van al onze leden in het algemeen en voor vrijwilligers in het bijzonder. 

Het is uitermate belangrijk dat onze leden en onze gasten onbezorgd kunnen sporten en recreëren  in een veilige omgeving. Een ieder moet zich veilig voelen bij onze trainers en vrijwilligers.

Besluit

Het bestuur van TC ’t Weusthag heeft het initiatief en besluit genomen dat met iedere trainer en/of vrijwilliger een kennismakingsgesprek plaatsvindt met een bestuurslid of commissievoorzitter. De vrijwilliger stemt in en conformeert zich aan de gedragsregels. 

Voor een trainer een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en bij enige twijfel worden mogelijke referenties geraadpleegd.

Gedragsregels

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNLTB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ vrijwilliger te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van trainer/ vrijwilliger en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

 • de trainer/ vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • de trainer/ vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • de trainer/ vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/ vrijwilliger en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • de trainer/ vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • de trainer/ vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • de trainer/ vrijwilliger zal gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt.
 • de trainer/ vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer/ vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • de trainer/ vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de trainer/ vrijwilliger geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • de trainer/ vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/ vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Het bestuur van TC ’t Weusthag onderschrijven deze regels. 

— Laatst bijgewerkt april 2022