x

Wat kunnen we voor je vinden?

De verantwoording over 2013 en de vooruitblik op 2014 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2014 mondeling toegelicht. Lees verder…

De verantwoording over 2013 en de vooruitblik op 2014 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2014 mondeling toegelicht. Via deze weg nodig ik je van harte uit om 20.00 uur in het clubhuis. De notulen van de vorige ALV staan vermeld op onze website. De agenda van de Algemene Ledenvergadering is:

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering 28.01.2013
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen
 6. Financieel overzicht 2013
 7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming kascontrolecommissie
 8. Voorstel samenstelling bestuur 2014
 9. Plannen 2014 t/m 2016
 10. Begroting 2014
 11. Rondvraag en sluiting

Tot maandag 20 januari!