x

Wat kunnen we voor je vinden?

De verantwoording over 2014 en de vooruitblik op 2015 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26.01.2015 mondeling toegelicht. Via deze weg nodig ik je van harte uit om 20.00 uur in het clubhuis. Lees verder …

De verantwoording over 2014 en de vooruitblik op 2015 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26.01.2015 mondeling toegelicht. Via deze weg nodig ik je van harte uit om 20.00 uur in het clubhuis. De notulen van de vorige ALV staan vermeld op onze website. De agenda van de Algemene Ledenvergadering is:

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 20.01.2014

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen bestuur

5. Jaarverslagen

6. Financieel overzicht 2014

7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming kascontrolecommissie

8. Voorstel samenstelling bestuur 2015

9. Plannen 2015-2016

10. Begroting 2015

11. Rondvraag en Sluiting

Mede namens de andere bestuursleden,

Erik Lammers